VEDTÆGTER FOR SYDSJÆLLANDS KLATREKLUB

 1. UDGAVE – MARTS 2013
 • 1. Foreningens navn er Sydsjællands Klatreklub, forkortet SKK. Klubben har hjemsted på Gåsetårnsskolen,afd. Iselinge samt passende indendørsfaciliteter. Pr 2020 er dette ved Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der udpeger passende placeringer for klubbens aktiviteter, såfremt der kan opnås flertal i den siddende bestyrelse.
 • 2. Klubbens formål er at vække og fremme interessen for sportsklatring på klatrevægge og dermed indirekte for bjergklatring, bjergvandring, træklatring samt naturoplevelser i øvrigt, samt skabe de organisatoriske og praktiske rammer for etablering og drift af klatrefaciliteterne på de i § 1 nævnte institutioner.
 • 3. Medlemskab. Enhver, der støtter klubbens formål og vedkender sig dens vedtægter, kan være medlem af klubben. Personer under 18 år kan kun opnå medlemskab, når forældre eller værges skriftlige tilladelse foreligger. Som aktive eller passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Medlemskab gælder fra det øjeblik, der er betalt kontingent, og indtil skriftlig udmeldelse foreligger hos bestyrelsen. Udmeldelsen er gældende fra udgangen af pågældende regnskabsperiode. Kontingentrestance udover den 1. maj medfører automatisk eksklusion af klubben. Herudover kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmer omgående, f.eks. pga. alvorlig tilsidesættelse af ordensreglerne. En sådan eksklusion skal forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling under punktet ”Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse”.
 • 4. Klubben ledes af en bestyrelse på 4 – 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Der vælges også en suppleant til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af klubben, der er fyldt 18 år. Formand, sekretær + ét menigt medlem er på valg i ulige årstal, næstformand, kasserer og 1-2 menige medlemmer i lige årstal. Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Opstår der vakance (det forhold, at en bestyrelsespost bliver ledig) indenfor bestyrelsen, indtræder bestyrelsessuppleanten.
  Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler de forskellige hverv, herunder som minimum en næstformand, en sekretær og en kasserer blandt dens medlemmer samt bestemmer sin egen forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.
  Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer, men kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
  Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
  Bestyrelsen udfærdiger ordensregler for klubbens klatreaktiviteter.
 • 5. Ansvar. Klubben påtager sig alene ansvaret for at klubbens faciliteter holdes i forsvarlig stand i henhold til gældende sikkerhedsregler og love.
  Klubben påtager sig intet ansvar overfor dens medlemmer eller andre for følger af ulykker, som måtte finde sted under eller i forbindelse med klubbens arrangementer.
 • 6. Tegningsregel. Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. (fuldmagt til at handle på klubbens vegne)
 • 7. Kontingent. Kontingentet for indeværende regnskabsperiode fastlægges af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der skelnes efter bestyrelsens definition mellem aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, at personer, der ønsker medlemskab af klubben i løbet af sidste halvår, kan betale reduceret kontingent svarende til mindst 1/12 af årskontingentet pr resterende måned frem til kontingentårets afslutning. Kassereren er kontingentfri. Bestyrelsen kan beslutte at kontingentfritage medlemmer der yder eller har ydet en særlig frivillig indsats for klubben.

  Kontingentet forfalder den 1. februar i indeværende regnskabsår. Der kan vælges halvårligt medlemskab med betaling senest d. 1. februar og 1. august i regnskabsåret”

 • 8. Generalforsamling.
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker senest to uger før (10 hverdage) gennem meddelelse til medlemmerne og ved opslag i klubbens område.
  Dagsorden skal som minimum indeholde:
  –  Valg af dirigent og referent
  –  Formandens beretning
  –  Forelæggelse af revideret regnskab. Fortrinsvis ved kassereren
  –  Fastlæggelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
  –  Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse
  –  Valg til bestyrelsen
  –  Valg af bestyrelsessuppleant
  –  Valg af revisor og revisorsuppleant
  –  Eventuelt
  Dirigenten leder generalforsamlingen, samt opgør og offentliggør afstemningsresultater.
  Afstemning foretages ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt et tilstedeværende medlem ønsker det.
  Stemmeret har alle medlemmer af klubben, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Stemmeretten for medlemmer under 16 år tilfalder forældre eller værge, dog kun én stemme pr. familie.
  Beslutninger træffes, såfremt de ikke vedrører vedtægtsændringer, ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Der tages beslutningsreferat ved generalforsamlingen.
  Vedrører et forslag ændring/-er i vedtægterne skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer være mødt frem og 2/3 af disse fremmødte medlemmer skal stemme for ændringen/-erne, før forslaget kan vedtages.
  Er en generalforsamling, hvor forslag om ændring/-er i vedtægterne er fremsat, ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen inden fire uger derefter til en ny, ekstraordinær, generalforsamling, hvor den/de ændringsforslag, der blev fremsat på den foregående generalforsamling, kan vedtages, hvis det/de, uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer, opnår 2/3 flertal.
  Fuldmagt kan udfærdiges af stemmeberettigede og anvendes ved afstemninger.
  Den enkelte fremmødte stemmeberettigede kan højst medbringe én fuldmagt på generalforsamlingen.
  Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest en uge (5 hverdage) før generalforsamlingens afholdelse.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling indenfor en måned efter begæringens modtagelse.
  Indkaldelse sker som for den ordinære generalforsamlings vedkommende.
 • 9. Regnskab. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
  Snarest efter regnskabsårets udløb afleveres regnskabet af klubbens kasserer til den valgte revisor, der gennemgår det samlede regnskab med revisorpåtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
  Klubbens kasserer afgiver det reviderede regnskab med påtegning om revisionens gennemførelse og evt. bemærkninger til klubbens formand, der herefter er forpligtet til at lade det offentliggøre, senest ved den ordinære generalforsamling.
 • 10. Klubbens opløsning. Klubben kan kun opløses efter beslutning herom på en dertil indkaldt generalforsamling efter samme indvarslingsregler som for den ordinære generalforsamling. Beslutningen kræver et flertal på mindst ¾ af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
  I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue foreninger og organisationer, som understøtter og arbejder med særligt udsatte børn i Vordingborg kommune – efter fradrag af udgifter i forbindelse med klubbens opløsning.

Vedtægter for Sydsjællands Klatreklub er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. august 1999.
Dirigent: Carsten Rasmussen. Formand: Gorm M. Larsen.

Ændret på den ordinære generalforsamling den 22. februar 2000.
Dirigent: Carsten Rasmussen. Formand: Gorm M. Larsen.

På den ekstraordinære generalforsamling marts 2001
Carsten Rasmussen F. Martin Busk Christiansen

På den ordinære generalforsamling marts 2003
Carsten Rasmussen F. Martin Zuschlag

På den ekstraordinære generalforsamling april 2009
Martin Zuschlag F. Uffe Rasmussen

På den ekstraordinære generalforsamling februar 2011
Rasmus E. Nielsen Afgående formand Uffe Rasmussen

På den ekstraordinære generalforsamling marts 2013
Rasmus E. Nielsen F. Jakob Pless

På den ekstraordinære generalforsamling marts 2020
D. Martin Zuschlag F. Claus Hemmingsen

På den ekstraordinære generalforsamling oktober 2020
D. Martin Zuschlag F. Claus Hemmingsen

På den ekstraordinære generalforsamling marts 2021
D. Martin Zuschlag F. Claus Hemmingsen