Sydsjællands Klatreklub                                    18.3.2017

Referat af generalforsamlingen i SKK

Valg af dirigent og referent.
Claus dirigerede og Martin skrev noderne ned.

Formandens beretning.
Claus fremlagde formandens beretning, hvor han blandt andet fremhævede bygningen af klubbens nye bouldervæg, som vi skal have rigtigt gang i her i foråret. Formanden nævnte også, at klubben i 2016 og 2017 har fået flere unge medlemmer, hvilket klubben er glad for. Ligeledes er klubben glad for de voksne, der tager en tørn med sikring af egne og andres børn.  Ligeledes en stor tak til alle frivillige i klubben der hjælper til uge efter uge. I løbet af foråret/sommeren skal der også foretages lidt vedligeholdelse af klatretårnet. Vi plejer at finde tid til den slags om lørdagen. Også i 2016 deltog klubben i Vilde Vulkaner over to dage, og alt gik fint. Både de besøgende børn og klubbens medlemmer hyggede sig begge dage. Voksne og unge, der kan sikre, indbydes også i år til at være med. Datoerne er onsdag den 28. og torsdag den 29. juni i dagtimerne. Vi sætter sedler op i klubhuset her i løbet af foråret.

Klubbens regnskab.
Kassereren fremlagde klubbens regnskab, som er gennemgået af klubbens revisor og godkendt af bestyrelsen. Klubbens økonomi er god, så vi kan tillade os at vedligeholde og udvikle klatretårn og bouldervæg, købe nyt grej osv.

Fastsættelse af kontingent for 2017.
Kontingentet fastsættes til 600 kr for hele året og gælder for alle aktive klatrere. Mulighed for familierabat efter aftale med formand og kasserer.

Forslag fra bestyrelsen.
Ikke de store ting, men klubben vil fortsætte med begynderkurser (S1) for børn og sikringskurser for voksne (K1) og instruktørerne vil i klubregi og via eksterne kurser udvikle kompetencerne, bla med indholdet på Instruktør 3 niveau.

Forslag fra medlemmerne.
Ingen. Men de plejer at komme 🙂

Valg til bestyrelsen.
Til bestyrelsen valgtes:
Claus Hemmingsen – formand
Teddy Pless – næstformand
Bjørn Hansen – sekretær
Daniel Lundberg Hansen – bestyrelsesmedlem
Martin Zuschlag – kasserer
Maja Staxen Lunow – bestyrelsessuppleant.
Den ny bestyrelses mobilnumre osv slås op på klubhuset, så medlemmer kan komme i kontakt med dem.

Valg af revisor.
Revisor-Ragner Ekmann
Revisorsuppleant-Lone-Pless