Generalforsamling i SKK 2018
Referat af generalforsamling i SKK tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 i VU

1. Valg af dirigent og referent.
Claus Hemmingsen: Dirigent. Martin Zuschlag: Sekretær

2. Formandens beretning.
Formanden gennemgik 2017’s aktiviteter, som alle var forløbet godt. Blandt andet turen til Blocks and Walls og turen til Kullen. Medlemstallet er stigende og er pt over 40. Formanden fortalte lidt om bestyrelsens tanker om det kommende år (2018), blandt andet undersøges mulighederne for at finde et sted til klubbens indendørs klatring, som også rummer mulighed for et klubliv i vinterhalvåret. Det sociale er også vigtigt i klatring. Klubben vil også i år tilbyde forældre og andre nytilkomne sikringskurser, så de selvstændigt kan sikre og klatre. Se under evt.
Se hele beretningen nederst på siden

3. Kassereren fremlægger regnskab.
3 a. Godkendelse af regnskab.
Klubbens regnskab er gennemgået og godkendt af klubbens revisor, formand og – mærkeligt nok- kasserer. Alle medlemmer er i øvrigt velkomne til at bede om at se klubbens regnskaber.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018.
Kontingentet er fortsat 600 kr pr år, dog med mulighed for familierabat, hvis man er flere end to, der melder sig ind.

5. Forslag fra bestyrelsen:
5a. Der undersøges mulighederne for at finde andre indendørsfaciliteter
Se referat af formandens beretning.

6. Forslag fra medlemmerne. Skal være klubbens formand i hænde senest søndag den 28. januar 2018.
Ingen indkomne forslag før mødet, på mødet blev foreslået træklatrings aktiviteter og svævebane

7. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen består nu af: Claus Hemmingsen, formand. Bjørn Hansen, næstformand. Maia Fribert, sekretær, Martin Zuschlag, kasserer. Daniel Lundberg Hansen, bestyrelsesmedlem.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
1. suppleant: Maja Staxen Lunow. 2. suppleant: Andreas Nielsen.

9. Valg af revisor.
Ragner Ekmann Webler.

10. Valg af revisorsuppleant.
Linda Larsen.

11. Eventuelt.
Klubben tilbyder sikringskursus første gang i marts: torsdag den 1/3, 8/3, 15/3 og 22/3 fra kl. 19.00 til 21.00.
Klubben arrangerer tur til B&W søndag den 4. marts. Og weekendtur til Kullen 2.-3. juni 2018.

Følg i øvrigt med på klubbens Facebookside: SydsjællandsKlatreklub offentlig side, hvor arrangementer, ændringer, medlemsinfo osv kan læses.

Referat: Martin Zuschlag

 

Formandens fulde beretning

Endnu et år er gået og vi har nået en del i det år.
Medlemsstatus er ca. det samme som sidste år med en lille fremgang.
I den forbindelse er det rart at se at vi har så mange børn som medlemmer og at deres forældre er så engageret i den ugentlige træning. Det hjælper meget da vi ellers ikke ville have nok ressourcer til at sikre på væggen.

I det seneste år investerede vi i madrasser til vores boulderhule, og dette viste sig at gøre rigtig god gavn, og den blev benyttet som alternativ til tårnet. I den forbindelse kan vi sige tak til Lions Vordingborg og Aktiv Sport som begge ydede et pænt bidrag til dette indkøb.

Ligeledes modtog vi støtte fra Fonden for Sjællandske Medier til renovering af Nordsiden af vores tårn. Vi har dog ikke nået denne renovering, da hverken vejret eller de frivillige hænder har været til det i sensommeren. Vi håber at få det gjort i 2018.

I 2018 var vi også aktive i lokal miljøet, både frivilligt og for at tjene gode penge til klubkassen.
Vi deltog lørdag under stafet for livet, som bidrager til støtten i kampen mod kræften.
Og vi deltog fuldt ud i Vilde Vulkaner, denne aktivitet har en stor betydning for økonomien i klubben, så vi håber at mange vil bakke op omkring dette igen i 2018.

Klubbens økonomi ser sund ud, og dette har givet os overskud til at arrangerer et par turer hvor klubkassen har bidraget.
Først på sæsonen var medlemmer der kan sikre og klatre selv med en tur på Kullen, her bidrog klubben med udgiften til overnatning. En hyggelig tur som vi håber at kunne gentage.
Senere på året var mange med i Blocks & Walls på Amager, her var det godt at se så mange børn og forældre deltage, her bidrog klubben med hele omkostningen ex. Transport. Dette satster vi også på at gentage i foråret 2018

I efteråret afviklede vi Sikringskursus, og flere medlemmer deltog og fik deres bevis, dette hjælper også klubben meget da det giver mere viden ved væggen. Vi afholder gerne disse igen, så meld endelig tilbage hvis i ønsker dette

Til sidst vil jeg sige tak for et godt Julearrangement hvor mange deltog, og håber at se jer alle og flere til i 2018.

Venlig hilsen

Claus Hemmingsen
Formand